Regulamin Promocji Pomadka w prezencie

REGULAMIN PROMOCJI ”POMADKA W PREZENCIE”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Pomadka w prezencie, zwanej dalej „Promocją”, jest Klient AIP ( operator sklepu Lagres) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 68, 00-672 , NIP: 24-249-51-43 . zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Promocji jest otrzymanie pomadki marki Golden Rose na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 12 grudnia 2017 roku do wyczerpania zapasów.

 1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych jedna pomadka marki Golden Rose do każdego zamówienia złożonego w sklepie Lagres.pl

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  1. zakupić produkty na stronie ww.lagres.pl a minimum 99.99zł ( bez kosztów wysyłki )

 4. Wysłanie nagrody nastąpi w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

 5. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na koszt wysyłającego ( sklepu)

 6. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

 7. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród. Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

 8. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na stronie www.lagres.pl

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą e-mail na adres bok@lagres.pl

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.lagres.pl.

Pobieranie danych...