Wczytuję dane...
Regulamin konkursu -Sukienka na koniec Lata-

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj sukienkę na zakończenie lata"
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu "Wygraj sukienkę na zakończenie lata"
2. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Lagres znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie fanpage’u Lagres oraz Pod adresem https://lagres.pl/konkurs
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 wrzesnia 2018 r. i trwa do 10 września 2018 r. do końca dnia do godziny 23:59.
§ 2 Organizator oraz Uczestnicy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest startup Lagres, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości właściciel sklepu internetowego www.lagres.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000199402, REGON: 015690013, NIP: 524-249-51-430, zwaną dalej „Organizator”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w § 1 pkt. 4 Regulaminu weźmie udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodziny.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba wskazana w § 2 pkt. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt. 3 Regulaminu, która spełni łącznie następujące przesłanki:
a. polubi post konkursowy opublikowany na fanpage’u Organizatora dostępny pod adresem:
b .Napisać swój rozmiar w komentarzu pod postem.
§ 4 Nagroda
1. Nagrodą pierwszego stopnia w Konkursie jest  dowolna sukienka do wyboru ze strony Lagres.pl do kwoty 180 zł brutto oraz darmowa wysyłka Nagrody na terenie Polski.
3. Nagroda zostanie Zwycięzcy przekazana drogą pocztową na koszt Organizatora na terenie Polski.
4. Brak możliwości skorzystania przez Uczestnika z Nagrody nie uprawnia go do żądania wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu.
§ 5 Zasady ustalenia wyników Konkursu
1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator utworzy Jury Konkursu składające się z 1 osoby wybranych spośród pracowników Organizatora.
2. Zwycięzcą Konkursu jedna osoba, która zostanie wyłoniona przez Organizatora konkursu spośród osób, które wzięły udział w konkursie i spełniły warunki określone w § 2 ust. 1, biorąc pod uwagę kilka kryteriów, np.: wiarygodność profilu Uczestnika, ,oryginalność komentarza Uczestnika (dobrowolną lub wskazaną jako pożądaną przez Organizatora), aktywność Uczestnika na fanpage'u organizatora w ramach konkursu oraz na własnej tablicy, dopasowanie profilu Uczestnika do charakteru konkursu, kreatywność.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na fanpage'u Lagres w terminie do dnia 16  września 2018 r. 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§ 6 Przekazanie Nagród
1. Organizator przekaże Zwycięzcy Nagrodę w postaci przesyłki drogą pocztową, poprzez wysłanie na adres wskazany przez Zwycięzcę paczki z nagrodą.
2. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na fanapage’u Organizatora lub wiadomości e-mail na adres bok@lagres.pl w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze Zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne pomiędzy Uczestnikiem a fanpage’m Lagres lub korespondencję mailową.
3.  Czas wydania nagród trwa do 21 dni.
§ 7 Dane osobowe
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: bok@lagres.pl
4. Uczestnik ma prawo do żądana usunięcia przez Organizatora swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: bok@lagres.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wniosku.
5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako Administratora tych Danych. Dane nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
§ 8 Obowiązki Organizatora
1. Organizator jest zobowiązany powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób następujący: a. biorą udział w Konkursie za pośrednictwem fikcyjnego konta w serwisie Facebooku, b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowanie w interesy osób trzecich, c. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu i zasad Konkursu, d. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawców lub godzą w ich wizerunek.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu. Organizator poinformuje o zaistniałym fakcie Uczestników na fanpage’u www.facebook.com/skleplagres
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za: a. ewentualne problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na spełnienie zasad Konkursu, b. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści.
§ 9 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje muszą być zgłaszane w formie mailowej na adres bok@lagres.pl
3. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminie 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia do Organizatora. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
2. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540).
4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
Pobieranie danych...